¡ÔÛÙÔÎðÚ ÛÙÁÌ ·ÌÙ·ÒÍÙÈÍÞ "ÂÒÛ¸ÌÁÛÔ, ÙÁ ̸ÙÈ· ÂÒ"þ·, ÍðÒ·ÙÔ ·ÍÒÙÁÒþÌ, Ù· ÕÁÛÈÐ ÷¸ÎÍηÌÙ & Tierra Del Fuego

" ·Ù¸Ì ÙÔÌ ÂÈÍÔÌÈ͸ ""ÒÔ ÏÔÒÂþÙ ̷ ÂþÙÂ: ÃÂ"·ÎÔÒÂÞ ,ÔÌÐ Ô ,ËþÊÔÌÙ·È ÛÙÔ "ȸÌÈ...  ÒÛÙÐÎÎÈÌÂÚ ÐÙÈÌÂÚ ÔÔþ... ÷ÐηÈÌÂÚ, ÛÒ·"þÂÚ, ͸ÌÔÒÂÚ ·Ì"ÛÁÚ ÌÂÈÚ... ­p;Ð"ÔÛ-ÏΠ·"ÂÙÌÂÚ Ô shimmer ¸Ú Ù· ÍÔÛÏÞÏ·Ù·... Õ· ÂÒÈÔÂ"ÛÂÈ Ï·Ú ÙÔ "ÈÔÙ, Á Õ «, ÂþÌ·È ðÌ· Ù¸ÛÔ ·Ò¸ÏÔÈÔ ÛÍÐÔÚ Ô ðÌ·ÛÙÒÁ Ú À¡XÕ º ÂÌ¸Ú ÛÙ· ·ÔÂÈÍÙÈÍÐ Ù·ÓþÈ· ÂÍ ÌðÔ Û"ÎÎÁÁÚ ·Ò,þÌÔ ÛÙÔ "ÂÓÙÂÒÔ ÏðÒÔÚ ÙÁÚ "ÁÚ >>, Ï ÙÔ ÂþÌ·È ÙÒÔÏÂÒÞ ÔÏÔÒÈÐ ÙÌ ·"ÂÙÌÌ, ÙÌ ÈÔÒ, ÙÌ Í·Ù·ÒÒ·ÍÙÌ Í·È ÙÁÚ Ð"ÒÈ·Ú "ÛÁÚ.  ·È ·¸ ÙÈÚ "Ô ÎÂÒðÚ ÙÔ ÛÒÁηÙÁÏðÌÔ ·"ÂÙÌ·Ú Í·Ì·ÎÈÔ" ¸"È ÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒ· ·¸ 4 ÏþÎÈ· ÂÒðÔÚ, Ô Ð"ÔÚ ÍÐΠÙÁÌ ÐÌÔÔ ÙÌ ÌÂÌ ÂÐÌ Í·È ÛÙÈÚ "Ô ÎÂÒðÚ ÂÌÈÔÌ Ï·Ú Í·ËÚ ðÒ"ÔÌÙ·È Ì· ÛÌ·ÌÙÞÛÔÌ ÙÁ ËÐηÛÛ·. ¡Ù¸ ÂþÌ·È Á ÛÂÈÒÐ ,ÔÌÌ ·Ò,þÌÔ ·¸ ÙÁÌ ÔÔþ· ÂþÌ·È ·ÔÛÌÂÏðÌÔÈ ÙÂÒÐÛÙÈÔÈ ·"ÂÙÌÂÚ. 'Á "Û Îþ"Á ¡ÌÙ·ÒÍÙÈÍÞ >> Tierra Del Fuego ÎÔÁ"Ô"Ï ٷ ·"ÂÙÁ "·Ò·"ÏðÌ· Âþ· Í·ÌÐÎÈ· "·ÙÔÚ Í·È Ù· Ë·ÏÐÛÈ· ÈÔÒ (Í·Î"ÙÂÒ· ÔÈÍÔÎÔ"ÈÍÐ Í·È ÛÙÁÌ ·¸ÍÒÁ ÔÏÔÒÈÐ ÙÔÚ ·¸ Ù· ÈÔÒ Norwiegian) Ô ÂÒÈ"ÒÐÔÌÙ·È ·¸ Ù· ðÓÔ"· ÍÌÐ ÒÐÛÈÌ· ÐÛÁ.

('·ÈÌÈ"ϸÚ: ÛÂÎÈÔÂþÍÙÁÚ ·ÙÞ Á ÛÂÎþ·, ÂÔÏðÌÔ ¸ÙÈ ÂÒÈð"ÂÈ ÙÁ "Ò·ÈÍÞ ·ÒÐÛÙ·ÛÁ ÐÌ ·¸ 200)

ºÎÔ ÙÔ Í·Î"ÙÂÒÔ, Í·ÂÙÐÌÈÔÚ Ben Garrett
submit your feedback on translation results -->

.
ANTARCTICA, & FLIGHTS TO ANTARCTICA

SOUTH GEORGIA

TOUR OF TIERRA DEL FUEGO

CAPE HORN

SITE MAP
Rates | About us | FAQ | Services|Site Map |Testimonials | Sea Kayaking | Copyright|
Victory.fotos.big.html
Click photo to visit the VICTORY,
Sail Tierra Del Fuego, and learn about the NEW
Routes to CAPE HORN & the Land of Fire!
We have many satisfied client's references available.
For booking info on expeditions or flights to
Antarctica, South Georgia, Cape Horn, and Tierra Del Fuego
& Free Newsletter on these, please contact:

VICTORY ADVENTURE TRAVEL
Your Cruise Specialists at the "ends of the earth"
Phone/Fax 5661-621092, Phone 5661-621010
Box 70, Teniente Munoz 118, Puerto Williams,
Tierra Del Fuego, Chile 'The Gateway To Antarctica'
mailto:sales@victory-cruises.com
URL http://www.victory-cruises.com
For your FREE newsletter, The Patagonian Newsletter Monthly,
with information (Email only) on Patagonia, Tierra Del Fuego, Antarctica,
Cape Horn & South Georgia, mailto:sailing@victory-cruises.com
Write "subscribe"
Comment: Wonderful newsletter! Thanks so much.

All rights reserved
©Copyright Victory Yacht Cruises TM 1996-2002
This page was last updated 21 August 2002